1990-ээд оны эхэн үе буюу СССР задран унаж, Орос оронд ардчилал эхлэх үеийн гэрэл зургуудыг хүргэж байна.