Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх онгоцны буудал барих төслийн зээлийн хөрөнгөөр баригдсан байгууламж, тоног төхөөрөмжийг ашиглалтад хүлээн авахтай холбоотой зарим асуултанд албан ёсны эх сурвалжийн мэдээлэлд үндэслэн тайлбар эрлээ.