Тус төсөл нь:
 
1. Сувилахуйн боловсролын сургалтын хөтөлбөрийг олон улсын жишигтэй дүйцүүлэн боловсруулах,
2. Сувилахуйн боловсролын (Сувилахуйн үндэс 1, 2 сурах бичиг, сувилахуйн үндэс 1 хичээлээр дадлага хийх оюутны хөтөч, сувилахуйн үндэс 2 хичээлээр дадлага хийх оюутны хөтөч, Сувилахуйн ёс зүй, Хавдартай өвчтөний сувилахуй ) сурах бичиг,
3. Сувилахуйн магистрын боловсролын сургалтад 2 сувилагч,
4. Сувилахуйн докторын сургалтанд -2 сувилагч,
5. Үндэсний хэмжээнд сувилахуйн чиглэлээр 3 удаагийн олон улсын хурал,
6. Олон улсын гадаад хурал, чуулганд 4 сувилагчийг тус тус санхүүжүүлэн оролцууах зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгээд байгаа юм.
Тус туслийн хүрээнд хийж гүйцэтгэсэн ажлыг үнэлээд, цаашдаа тус төслийн үйл ажиллагааг үндэсний хэмжээнд болгон өргөжүүлэн ажиллах боломжийг судлах асуудлаар Төрийн нарийн бичгийн дарга чиглэл өглөө.