Реалполитик судлаач, инженер, санхүүч-эдийн засагч Х.Болорболд ийн ярьж байна.