Хуульчийн үргэлжилсэн сургалтын асуудал эрхэлсэн хорооны 2017 оны наймдугаар сарын 29-ний өдрийн ээлжит бус хурлаар 2014, 2015, 2016 оны хуульчийн үргэлжилсэн сургалтад хамрагдаагүй хуульчид тухайн оны сургалтын багц цагаа 2017 онд зохион байгуулах хуульчийн үргэлжилсэн сургалтуудад хамрагдан нөхөх асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ. Иймд хуульчид та бүхэн Сургалтын хорооноос зарлаж буй сургалтуудад хамрагдаж, багц цагаа хангана уу.
 
ХУУЛЬЧИЙН ҮРГЭЛЖИЛСЭН СУРГАЛТЫН АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН ХОРОО