втрүүлэгт оролцож, хөдөө аж ахуйн бодлого ба эдийн засаг сэдв