ХУД-ийн нисэх явах чиглэл дэх яармагийн зам дээр ийм самбар тавигджээ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн Эрхийн тухай конвенцийн зарчимд нийцэхгүй, хүний эрхийг зөрчсөн самбарыг даруй авахыг шаардаж байна.
 
Хүний Эрхийн хандлагаар хөгжлийн бэрхшээл гэдэг нь хүний ялгаатай байдлын нэг хэлбэр бөгөөд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс нь сул дорой, эсвэл хэн нэгний буруутай үйлдлийн золиос биш гэдгийг дэлхий нийтээрээ хүлээн зөвшөөрч конвенцийг баталж хуулийг гаргасан гэдгийг ХУД-ийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийнхөнд сануулж байна.
 
 
Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбоо