Г. НУТГИЙН УДИРДЛАГАТАЙ ХОЛБООТОЙ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ
 
1. Хот, тосгоны эрх зүйн үндсийг тодорхой болгох